ما در تحلیل‌ارتباط برای توسعه پروژه‌های تازه‌مان در حوزه تجارت الکترونیک و همچنین بهبود و بهینه‌سازی پروژه‌های فعلی به دنبال افرادی بااشتیاق در زمینه‌های زیر هستیم. در صورتی که آماده شروع کاری جدید در فضایی دوستانه و در عین حال حرفه‌ای و مطمئن هستید، خوشحال می‌شویم که برای آشنایی بیشتر با یکدیگر میزبان‌تان باشیم. لطفا رزومه‌تان را همراه با عنوان شغلی مورد نظر به [email protected] ارسال کنید.

[tabs position=”left-top”]

[tab_title]Android Developer
Full-time
Tehran Office[/tab_title]

[tab_content]

TahlilErtebat is looking for an experienced Android Developer with knowledge of GEO data visualization to join our Tehran office.

As a client-side developer, you’ll be responsible for creating beautiful, responsive, and performant user interfaces while also working alongside our back-end engineers. You will also design and develop new features by working with our product and engineering teams. A commitment to collaborative problem solving, sophisticated design, and quality product is essential.

Support the team in creating reliable and high performing web-based services and applications for several ongoing and new exciting web projects.

*Required documents that allow a careful evaluation of your application are a resume, cover letter and additional samples / private projects (GitHub)*

Responsibilities

 • Develop, maintain, fix, and improve native Android applications on the client side.
 • Develop, maintain and improve deployment flows and project architecture.
 • Adhere best development practices, design patterns etc.
 • Keeping to corporative coding standards.
 • Design and implement automated-testing.
 • Produce well-designed, maintainable code.
 • Develop client-side applications, advocate and demonstrate the use of industry-standard design patterns, development methodologies, and deployment models.
 • Solve and articulate complex problems through application design, product development, and user experiences (location does matter – you will make it easier for people to visualize their data with locations in mind).
 • Strong understanding of security counter-measures and cryptography
 • Develop software used by people who are not software developers – ensure the exceptional software you create influences them to be exceptional professionals in their respective fields.
 • Collaborate with other programmers and developers throughout the development process.
 • Demonstrate strong design skills.
 • Participate in prototyping exercises with new technologies.

Requirements

 • At least a Bachelor’s degree in relevant field or equivalent work experience.
 • Working proficiency in English.
 • Strong understanding and experience with Java or Kotlin and Android Studio.
 • Strong experience with web services and RESTful APIs.
 • Experience with common libraries such as Google Tink, Moshi, Glide Room, Dagger
 • Experience with tools and crashlytics like Firebase, GCM/FCM, Fabric.
 • Experience with push notification.
 • Experience with Git, Git hooks, GitHub, GitLab and Azure DevOps flows.
 • Experience with responsive design and development.
 • Experience with package managers like Maven and Gradle.
 • Experience with development tools such as Stetho, NimbleDroid, LeakCanary, Instabug and FlowUp.
 • Strong passion for detailed, innovative, and empathic design, combined with well-rounded design skills (interaction, UI, visual, and motion design).
 • Strong understanding of security counter-measures and cryptography.
 • Demonstrated ability to write unit tests and UI tests.
 • Familiarity with GIS applications and technologies.
 • Experience with geospatial technologies such as Leaflet or OpenLayers, OpenStreetMap, Google Maps, Cedar Maps.
 • Willing to perform R&D and integration of new technologies.
 • Keep a positive team-oriented attitude.
 • Be proactive and self-motivated, work without direct supervision.
 • Willing to accept and provide direction, work well under pressure, and handle multiple tasks.
 • Established interpersonal and organizational skills.
 • Must work well in a team-oriented environment.

Pluses

 • Scrum/agile software development methodologies.
 • Experience with deployment tools.
 • Experience with Microsoft Azure / AWS.
 • Experience with hybrid libraries and frameworks such as React, Xamarin or Cordova.
 • Experience with server-side languages such as PHP.
 • Special GEO data visualization background will be a strong plus.
 • Professional experience in GIS application design, development, and implementation.
 • Experience with data visualization frameworks related technologies.

What you can expect from us

 • A refreshing yet highly professional atmosphere.
 • Flexible work time.
 • FUN.
 • Lots of learning opportunities and support for your professional growth
 • (Free attendance to related events, workshops, etc.)
 • Free public transportation ticket to and back from office.
 • Discount on food ordering.

[/tab_content]

[tab_title]Front-end Developer – PWA
Full-time
Tehran Office[/tab_title]

[tab_content]

TahlilErtebat is looking for an experienced Front-end (PWA) Developer with knowledge of GEO data visualisation to join our Tehran office.

As a front-end developer, you’ll be responsible for creating beautiful, responsive, and performant user interfaces while also working alongside our backend engineers. You will also design and develop new features by working with our product and engineering teams. A commitment to collaborative problem solving, sophisticated design, and quality product is essential.

Support the team in creating reliable and high performing web-based services and applications for several ongoing and new exciting web projects.

*Required documents that allow a careful evaluation of your application are a resume, cover letter and additional samples / private projects (GitHub)*

Responsibilities

 • Develop, maintain, fix, and improve web applications on the front-end side.
 • Develop, maintain and improve deployment flows and project architecture.
 • Adhere best development practices, design patterns etc.
 • Keeping to corporative coding standards.
 • Design and implement automated-testing.
 • Produce well-designed, maintainable code.
 • Develop front end applications, advocate and demonstrate the use of industry-standard design patterns, development methodologies, and deployment models.
 • Solve and articulate complex problems through application design, product development, and user experiences (location does matter – you will make it easier for people to visualize their data with locations in mind).
 • Develop software used by people who are not software developers – ensure the exceptional software you create influences them to be exceptional professionals in their respective fields.
 • Collaborate with other programmers and developers throughout the development process.
 • Demonstrate strong design skills.
 • Participate in prototyping exercises with new technologies.

Requirements

 • At least a Bachelor’s degree in relevant field or equivalent work experience.
 • Working proficiency in English.
 • Strong understanding and experience with JavaScript, Typescript and their standards and versions.
 • Experience with JavaScript libraries and frameworks such as BackboneJS, Vue.js, React, JQuery, Angular.
 • Experience with Git, Git hooks, GitHub, GitLab and Azure DevOps flows.
 • Experience with component-based design, templating, Shadow-DOM and Poly-fills.
 • Experience with additional front-end development technologies such as NodeJS, HTML5, CSS3, etc.
 • Experience with tools and crashlytics like Firebase, GCM/FCM, Airbrake.
 • Experience with push notification.
 • Experience with responsive design and development.
 • Component-based CSS standards.
 • Experience with package managers like NPM, Yarn.
 • Experience with development tools such as Webpack, Gulp or Grunt and Laravel Mix.
 • Strong passion for detailed, innovative, and empathic design, combined with well-rounded design skills (interaction, UI, visual, and motion design).
 • Strong passion for PWA design and browser compatibility.
 • Strong understanding of security counter-measures and cryptography.
 • Demonstrated ability to write unit tests in JavaScript.
 • Familiarity with GIS applications and technologies.
 • Experience with geospatial technologies such as Leaflet or OpenLayers, OpenStreetMap, Google Maps, Cedar Maps.
 • Willing to perform R&D and integration of new technologies.
 • Keep a positive team-oriented attitude.
 • Be proactive and self-motivated, work without direct supervision.
 • Willing to accept and provide direction, work well under pressure, and handle multiple tasks.
 • Established interpersonal and organizational skills.
 • Must work well in a team-oriented environment.

Pluses

 • Scrum/agile software development methodologies.
 • Experience with deployment tools.
 • Experience with Microsoft Azure / AWS.
 • Experience with server-side languages such as PHP.
 • Special GEO data visualization background will be a strong plus.
 • Experience with geospatial technologies such as Leaflet or OpenLayers, OpenStreetMap, Google Maps, Cedar Maps.
 • Professional experience in GIS application design, development, and implementation.
 • Experience with data visualization frameworks such as D3, Charts or Highcharts or related technologies.

What you can expect from us

 • A refreshing yet highly professional atmosphere.
 • Flexible work time.
 • FUN.
 • Lots of learning opportunities and support for your professional growth (Free attendance to related events, workshops, etc.)
 • Free public transportation ticket to and back from office.
 • Discount on food ordering.

[/tab_content]

[tab_title]Full-Stack Developer (PHP)
Full-time
Tehran Office[/tab_title]

[tab_content]

TahlilErtebat is looking for an experienced Full-stack Web Developer to join our Tehran office.

As a back-end developer, you’ll be responsible for creating stable, responsive, and performant services while also working alongside our client-side engineers. You will also design and develop new features by working with our product and engineering teams. A commitment to collaborative problem solving, sophisticated design, and quality product is essential.

Support the team in creating reliable and high performing web-based services and applications for several ongoing and new exciting web projects.

*Required documents that allow a careful evaluation of your application are a resume, cover letter and additional samples / private projects (GitHub)*

Responsibilities

 • Develop, maintain, fix, and improve web applications on the back-end side.
 • Develop, maintain and improve deployment flows and project architecture.
 • Adhere best development practices, design patterns etc.
 • Keeping to corporative coding standards.
 • Design and implement automated-testing (TDD, acceptance).
 • Produce well-designed, maintainable code.
 • Develop back end applications, advocate and demonstrate the use of industry-standard design patterns, development methodologies, and deployment models.
 • Solve and articulate complex problems through application design, product development, and user experiences (location does matter – you will make it easier for people to visualize their data with locations in mind).
 • Develop software used by people who are not software developers – ensure the exceptional software you create influences them to be exceptional professionals in their respective fields.
 • Collaborate with other programmers and developers throughout the development process.
 • Participate in prototyping exercises with new technologies.

Requirements

 • At least a Bachelor’s degree in relevant field or equivalent work experience.
 • Working proficiency in English
 • Strong understanding and experience with PHP7.
 • Strong understanding and experience with PHP frameworks like Laravel and Lumen.
 • Experience with Redis.
 • Experience with Git, Git hooks, GitHub, GitLab and Azure DevOps flows.
 • Experience with tools and crashlytics like Firebase, GCM/FCM, Airbrake, Grind.
 • Experience with push notification.
 • Experience in automated testing (unit, integration, e2e tests).
 • Experience with relational databases like MySQL (MariaDB).
 • Experience with web servers like NGINX and Apache.
 • Experience with different authentications methodologies like OAuth and JWT.
 • Solid understanding of Linux.
 • Experience with Bash scripting.
 • Experience with search engines like ElasticSearch.
 • Experience with message brokers like RabbitMQ.
 • Experience with security audits.
 • Experience with code refactoring and migrations of legacy code.
 • Solid understanding of TCP/IP stack.
 • Solid understanding of CI/CD concepts.
 • Understanding of different OS concepts like Virtualization, File Systems, Sockets, Threads and Concurrency, Process Management.
 • Familiarity with GIS applications and technologies and work with GEO data
 • Willing to perform R&D and integration of new technologies.
 • Keep a positive team-oriented attitude.
 • Be proactive and self-motivated, work without direct supervision.
 • Willing to accept and provide direction, work well under pressure, and handle multiple tasks.
 • Established interpersonal and organizational skills.
 • Must work well in a team-oriented environment.

Pluses

 • Experience with SASS preprocessor (SCSS style).
 • Experience with HTML5 API, SVG, CSS3.
 • Experience with Docker, Vagrant.
 • Experience with responsive design and development.
 • Component-based CSS standards.
 • Scrum/agile software development methodologies.
 • Experience with package managers (Composer, NPM, Yarn).
 • Gulp task runner.
 • Experience with Kubernetes.
 • Experience with JavaScript frameworks like BackboneJS, Vue.js, React, Angular.
 • Experience with NoSQL databases like MongoDB.
 • Experience with deployment tools.
 • Experience with compilation of PHP extensions.
 • Experience with Microsoft Azure / AWS.
 • Understanding any of languages like Python, C++, Java.
 • Solid understanding ECMAScript Stage 3 syntax.
 • Experience with NodeJS and NPM scripts development.
 • Professional experience in GIS application design, development, and implementation.

What you can expect from us

 • A refreshing yet highly professional atmosphere.
 • Flexible work time.
 • FUN.
 • Lots of learning opportunities and support for your professional growth (Free attendance to related events, workshops, etc.)
 • Free public transportation ticket to and back from office.
 • Discount on food ordering.

[/tab_content]

[tab_title]UI and UX Designer
Full-time
Tehran Office[/tab_title]

[tab_content]

TahlilErtebat is looking for an experienced UI and UX Designer with knowledge of GEO data visualisation to join our Tehran office.

As a UI/UX designer, you’ll be responsible for creating beautiful, comfortable, and usable user interfaces and experiences, designing and prototyping cutting-edge interactive web-based experiences and data visualizations, as well as for enhancing the design and usability while also working alongside our client-side engineers. You will also design and develop new features by working with our product and engineering teams. A commitment to collaborative problem solving, sophisticated design, and quality product is essential.

You should be passionate about the roles graphic design and information organization play in shaping unique experiences. The ideal candidate should feel comfortable working in a fast-paced, entrepreneurial environment, and be energized by working closely with a small team of visual media and technology experts. Curiosity, creativity, and initiative are a must, along with strong interpersonal skills, a love of learning, and a taste for problem-solving and tackling challenges in effective interactive visual communication. You will bring world-class visual design sensibilities and user-experience principles to the team in the service of unique and engaging online products that are beautiful, intuitive, and illuminating.
Support the team in creating reliable and easy to use web-based services and applications for several ongoing and new exciting web projects.

*Required documents that allow a careful evaluation of your application are a resume, cover letter and additional samples like your portfolio (Dribble account is a plus), website or other samples of work*

Portfolio

A strong portfolio is absolutely critical for this role, both in terms of demonstrating your experience and as an example of your ability to create a compelling design presentation. Showcase your experience in UX and interaction design, particularly where simplicity and ease of use were a major concern. We’d like to see a diversity of projects, but be careful that your portfolio doesn’t get scattered or overly long—focus on curation and quality to choose a solid collection of outcomes and design intermediaries and deliverables (especially flows, mock-ups, and prototypes), and be sure the portfolio demonstrates the design and thought process behind each image or motion.

Responsibilities

You’ll design experiences that solve complex interactions with elegance and simplicity. The role’s broad scope will give you ample room to flex your design muscles—both on projects that have an immediate impact on the business as well as explorations that shape our long-term strategy, vision and UX direction.

Other success factors for UXers in our agile environment:

 1. Thoughtfulness— You’re thoughtful and deliberate in your choices and able to articulate that on the fly across a cross-functional team, and occasionally, conflicting priorities and objectives.
 2. System understanding—You’ve got the ability to work within design systems and assess possible design solutions against these criteria. In addition, you have the critical thinking skills to bring up what needs to be changed, and why. You use criticism to spur insightful conversations, not a reason to be defensive or shut down.
 3. A translator of tradeoffs—There’s no perfect interface and no right answer. You’re able to create different options and translate the tradeoffs between them in the context of business objectives. You’re able to effectively pivot a design based on user testing results and changes in scope.
 4. A collaborator—You know how to work both independently and in collaborative teams, to communicate design ideas effectively across members of different disciplines and contribute positively to design discussions.
 • The interface design of desktop and mobile products.
 • Able to incorporate different design based on different platforms.
 • Participate in the entire process from product conception to UX/UI to development, testing, launching, and iteration. Produce high-quality design documents in the process.
 • Design and maintain the UI component library to achieve a highly consistent product experience and ease of reusability.
 • Collaborate with the team to conceptualize, wireframe, design, and prototype the user interface and user experience for web-based interactive diagrams for learning.
 • Develop concept models, wireframes, and visual designs for products’ interface and create user flow and site flow documents based on expertise in UI/UX and information design principles.
 • Translate complex concepts into user-centric, elegant, intuitive interactive design solutions that leverage visual and motion design to engage and educate users.
 • Apply strong knowledge of data representation options to design dynamic data visualizations (especially GEO data visualisation) for exploration and presentation
 • Ensure that all projects are designed to be built cross-platform and responsive for mobile, tablet and desktop, and consider modular designs for scalability, based on an excellent understanding of HTML and CSS
 • Test usability as part of the development process.
 • Rapidly iterate based on internal and external feedback.
 • Design, create, and edit vector graphics; must have deep familiarity with the workflow for web or mobile using vector assets for resolution independence.
 • Apply knowledge of graphic design, typography, colour theory, and layout toward effective digital designs.
 • Demonstrable UI Design skills with a strong portfolio.
 • Ability to conceptualize original ideas that bring simplicity and user friendliness to complex design roadblocks
 • Solid experience creating wireframes, storyboards, user flows, process flows and site maps to effectively communicate interaction and design ideas.
 • Proficiency in Sketch, InVision, Balsamiq, Adobe Creative Cloud suite or other visual design and wire-framing tools.
 • Experience conducting user research and evaluating user feedback.
 • Comfortable multi-tasking and working as part of a team, as well as working independently and taking ownership
 • Adaptive to ambiguity and willing to change in a fast-paced environment

Requirements

 • Bachelor’s degree or higher in new Human-Computer Interaction, Graphic Design, Interaction Design, Media Design, Design Communication or related field, GIS and GEO data visualization or another visualization discipline and/or relevant work experience designing user interfaces and user experiences for high-quality interactive web apps and/or visuals, including formats for online and mobile device delivery, demonstrated by a portfolio of successful work.
 • Experience with UI design principles and patterns.
 • In-depth knowledge of design principles coupled with industry standards and trends in UI/UX design, data visualization, and cross-platform responsive design required
 • Experience developing visual material for geospatial products and experience working with maps.
 • Must be highly organized, intensely detail-oriented, flexible, and able to manage time well to handle multiple projects and deadlines.
 • Ability to establish and promote design guidelines, best practices and standards.
 • Ability to present your designs and sell your solutions to various stakeholders.
 • Demonstrated ability to operate within short release cycles.
 • Experience using modern collaboration tools in a highly-responsive environment.
 • Experience with Design Thinking methods to understand personas and develop great user design.
 • Experience participating in the complete product development lifecycle of web and mobile applications.
 • Able to optimize the design to improve the ease of use of the product from the user’s perspective.
 • Solid knowledge of design theory and keen insight into beautiful little details.
 • Great at communicating with others to help others understand your design decisions.
 • Enjoy in pursuing neat, perfect, pure design.
 • Skilled in using Sketch, XD and other design software.
 • Ability to create highly polished design prototypes, mockups, and other communication artefacts
 • Experience working with engineers.
 • Ability to iterate designs and solutions efficiently and intelligently.
 • Work hard and be responsible.
 • Good document management habits.
 • Passionate and love design.

Pluses

 • Strong understanding of web-based technologies and the ability to communicate seamlessly with developers as well as experiment with code.
 • Familiar with animation effects or proficient in interactive prototype animations
 • Design thinking (not limited to interface design)
 • Experienced or interested in front-end programming, like HTML5, CSS3, JavaScript, React
 • Demonstrated breadth across IA, usability, IxD, and visual design.
 • The ability to quickly turn around rigorous wireframes and mockups in a fast-paced, iterative environment.
 • Have unique design skills or experience
 • Great attention to detail
 • Demonstration of awards for past interactive design

What you can expect from us

 • A refreshing yet highly professional atmosphere.
 • Flexible work time.
 • FUN.
 • Lots of learning opportunities and support for your professional growth (Free attendance to related events, workshops, etc.)
 • Free public transportation ticket to and back from office.
 • Discount on food ordering.

[/tab_content]

[/tabs]